“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”— Clarence Darrow, 1925

De Proeffabriek

De Proeffabriek is een denkruimte waar veelbelovende methoden en inzichten uit de sociale wetenschappen worden ‘opgeschaald’. Sociale wetenschappers doen binnen de universiteiten op allerlei gebieden onderzoek naar de voorwaarden voor duurzame innovatie. Innovatiewetenschappers ontwikkelen nieuwe methoden om stakeholders effectief in innovatieprocessen te betrekken. Filosofen verkennen de mogelijke maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën. Economen werken aan een bredere definitie van ‘waarde’ die verder gaat dan winstmaximalisatie. En milieuwetenschappers vergelijken de milieubelasting van nieuwe productiemethoden.

De onderzoekers doen verslag van hun werk in wetenschappelijke publicaties. Maar de kennis die in die publicaties besloten ligt, vindt niet altijd zijn weg naar de praktijk. Er is dus nog een vertaalslag nodig, van wetenschappelijke vinding tot praktijkoplossing.

Die vertaalslag maken we in De Proeffabriek. De centrale vraag is hoe we de onderzoeksresultaten aan een breder publiek buiten de academische achterban inzichtelijk kunnen maken. Beleidsmakers of technologieontwikkelaars kunnen baat hebben bij deze kennis. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld een training om gebruikers in innovatie te betrekken. Of we presenteren maatschappelijke overwegingen rond nieuwe technologie in een beleidsadvies. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met de onderzoekers, want het is de kunst om de boodschap in een begrijpelijke vorm over te brengen zonder afbreuk te doen aan de inhoud.

 

 

Definitie proeffabriek

Wikipedia geeft de volgende definitie van een proeffabriek:

"Een proeffabriek of pilot plant is een productie-installatie die qua schaalgrootte tussen een laboratoriumopstelling en een commercieel producerende fabriek in staat. Nadat een proces of product op laboratoriumschaal is ontwikkeld en men het besluit heeft genomen om het ook op commerciële schaal toe te passen, zal meestal een tussenstap volgen waarbij men het uiteindelijke productieproces zoveel mogelijk toepast maar waarbij ook nog metingen en tests moeten worden uitgevoerd en verbeteringen moeten worden aangebracht om het proces verder te optimaliseren. ...

De stap van laboratoriumschaal naar een grote productie-eenheid is immers meestal te groot om zonder tussenstap te nemen. Vaak worden in de proeffabriek ook verkoopbare producten vervaardigd, maar vanwege de beperkte schaal en de te verwachten extra kosten is winstgevendheid bij een proeffabriek niet het voor de hand liggende primaire doel. Wel kunnen in een proeffabriek de mensen worden opgeleid die de productie zullen gaan begeleiden in de toekomstige fabriek."